A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalon belül a gazdálkodási feladatokat a Jegyző irányításával a belső szervezeti egységek közreműködésével a Közgazdasági osztály látja el. A közgazdasági osztály három főbb szakterületre tagolódik:

 • Pénzügyi - Gazdálkodási Csoport
 • Adóhivatal
 • Hivatal és Intézményi Működtetési Csoport


Amennyiben az Osztály tekintetében olyan eljárás van, mely bekerülési vagy beruházási értéke alapján közbeszerzés köteles lehet, akkor kezdeményezi az illetékes osztályon keresztül az egyeztetést a közbeszerzési tanácsadó céggel.
Amennyiben közbeszerzés köteles eljárás szükséges egy eljárásnál, abban az esetben a közbeszerzési eljárás tárgyát képző egzakt műszaki tartalmat ad át az illetékes osztálynak. A közbeszerzési eljárásban aktívan részt vesz a felmerülő szakmai kérdések megválaszolásával.
Végzi a Hivatal által kiszabott, jogerős és végrehajtható bírságok és fennálló tartozások behajtását.


Pénzügyi – Gazdálkodási Csoport felelős:

 • Az önkormányzat, a közös hivatal és az intézmények gazdasági feladatainak megvalósításáért,
 • a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért,
 • a pénzügyi, számviteli rend betartásáért,
 • zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért.


Ezen fő feladatokon belül elvégzi a pénzügyi gazdálkodási csoporton keresztül az alábbi munkafolyamatokat:

 • az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó Intézmények költségvetésének tervezését és az előirányzat-módosítási feladatait,
 • a költségvetésben megtervezett bevételek beszedését, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a pénzforgalmi számlák vezetését, a pénzellátással kapcsolatos teendőket,
 • végzi a munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi feladatait,
 • a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat, a könyvvezetéssel és beszámolási kötelezettséggel, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
 • a testületi előterjesztések megalapozott előkészítésével, döntésre való alternatívák előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
 • az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények pénzügyi információjának irányítását, szervezését,
 • az állami támogatás igénylés összeállítását, elszámolását (évközi módosítások rögzítését),
 • az éves tervezés előkészítéséhez az önkormányzati és intézményi feladatok áttekintését bevételi források számbavételével, intézményvezetőkkel, bizottságokkal való egyeztetést, kiadási és bevételi előirányzatok kidolgozását, finanszírozási terv készítését,
 • elkészíti az önkormányzat költségvetésének javaslatát (rendelet-tervezet),
 • a költségvetési rendelet alapján nyilvántartást vezet az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények előirányzatairól,
 • ellátja a gazdálkodás során a tervezett bevételek beszedését és a kiadási előirányzatok felhasználását,
 • gyakorolja az ezzel megbízott munkatársain keresztül az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési hatáskört,
 • végzi a házi pénztárak működésével kapcsolatos feladatokat,
 • végzi az ÁFA-val kapcsolatos ügyeket, nyilvántartásokat vezet, bevallásokat készít,
 • végzi a DBRHÖT teljes körű könyvelését, költségvetés készítését, gazdasági események rögzítését, beszámoló készítését,
 • végzi Siójut Község Önkormányzat teljes körű könyvelését, költségvetés készítését, gazdasági események rögzítését, beszámoló készítését,
 • végzi a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat teljes körű könyvelését, költségvetés készítését, gazdasági események rögzítését, beszámoló készítését,
 • gondoskodik a gazdasági események folyamatos és naprakész nyilvántartásáról, a szintetikus és analitikus nyilvántartások egyezőségéről,
 • végzi a gazdasági események számla kijelölését, a könyvelési anyagok számítógépes feldolgozását,
 • havonta adatot szolgáltat a MÁK felé havi pénzforgalom alakulásáról, negyedévente az eszközök és forrásokban bekövetkezett változásokról,
 • elkészíti az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények gazdálkodásáról szóló beszámolót, gondoskodik az önkormányzati hitelek, kezességvállalások nyilvántartásáról,
 • gondoskodik az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, a leltározás megszervezéséről és lebonyolításáról,
 • végzi a közcélú foglalkoztatás a közmunkaprogrammal kapcsolatos munkaügyi feladatokat és pénzügyi elszámolásokat.
 • vezeti a vagyonkataszterrel kapcsolatos nyilvántartásokat.


Adóhivatal:


Ellátja a Képviselő-testület által bevezetett helyi adókkal, talajterhelési díjjal, államigazgatási eljárási illetékkel, gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat:
Ezen feladatokon belül elvégzi az alábbi munkafolyamatokat:

 • előkészíti a központi adójogszabály változásokból, illetve Képviselő-testületi döntésből eredő helyi adó rendeletalkotást vagy módosítást,
 • az adózók részére tájékoztatást nyújt kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a jogszabályok előírásairól,
 • biztosítja és ellenőrzi az adóztatást érintő jogszabályok érvényesítését, a bejelentési, - bevallási, - adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
 • feldolgozza a bejelentkezéseket, a változás-bejelentéseket, a bevallásokat, a hatósági adatszolgáltatás adatait,
 • adókivetés során adómegállapító határozatot bocsát ki, végzi az adók beszedését, behajtását, ellenőrzését,
 • alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, ennek keretében késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot, adóbírságot szab ki,
 • adókötelezettség megállapításához adatot gyűjt, tájékoztatást kér, a társszervezetekkel kapcsolatot tart,
 • ellátja az adó-, a késedelmi pótlék-, a bírságtartozás mérséklésével, elengedésével, továbbá a fizetési könnyítés engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
 • adó- és értékbizonyítványt, vagyoni bizonyítványt, továbbá hatósági bizonyítványt állít ki,
 • ellátja az adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
 • az adóbeszedési számlákról, a pótlék-, a bírság-, az egyéb bevételek-, az idegen bevételek elszámolási-, valamint az államigazgatási eljárási illeték beszedési számlákról számlakivonat nyilvántartást vezet,
 • a végrehajtási eljárás során végrehajtási cselekményeket foganatosít,
 • ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat.


Hivatal és Intézményi működtetési csoport:

 • A hivatal és a teljes intézményhálózat ellátásával, fenntartásával összefüggő áruk, szolgáltatások, javítások, karbantartások megrendelése.
 • A hivatal ellátásával, fenntartásával összefüggő áruk, szolgáltatások, valamint a közüzemi díjak számláinak teljesítésigazolása.
 • Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi számláinak teljesítésigazolása.
 • A hivatal és a teljes intézményhálózat informatikai eszközeinek beszerzésével, javításával kapcsolatos áruk és szolgáltatások megrendelése és a hivatal beszerzéseinek teljesítésigazolása.
 • A hivatal irodaszer raktárával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Az Önkormányzat és a hivatal biztosítási ügyeinek intézése.
 • A teljes intézményhálózat kiadási és bevételi eseményekkel összefüggő szerződéseinek elkészítésében való részvétel.
 • Gondnokság
 • az épület folyamatos ellenőrzése üzembiztonsági céllal, az esetleges felmerülő problémákat jelentenie kell a jegyzőnek vagy az őt helyettesítő személynek, illetve a probléma jellegének megfelelő hivatalos szerveknek (rendőrség, tűzoltóság, mentők stb.),
 • garázsmesteri, sofőri feladatok ellátása,
 • az Önkormányzati Hivatal épületének tisztítási, takarítási feladatainak ellátása.