Helyi iparűzési adó - Változás

2024.03.13. 13:17

Tájékoztatás

2024. január 1-jétől változott a helyi iparűzési adóban a vállalkozó fogalma és ezzel kapcsolatosan változnak a helyi adózást érintő egyes eljárások (bevallás-benyújtás) is.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) módosítása 2024. január 1-jétől érinti az iparűzési adóban az adóalany fogalmát. A Htv. 35. § (2) bekezdése alapján - ez évtől - az adó alanya a vállalkozó, azzal, hogy az egyéni vállalkozót az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése időszakában is vállalkozónak kell tekinteni, feltéve, ha a szünetelés időszaka az adóéven belül egybefüggően nem éri el a 181 napot.

A Htv. 52.§ 26. a) pontja értelmében vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó.

2023. július 15-ig a Htv. akkori szabályai szerint az egyéni vállalkozónak a tevékenysége szünetelése esetén megszűnik iparűzési adóalanyisága. Ezért az iparűzési adóban az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelését úgy kellett tekinteni, mintha az egyéni vállalkozó helyi iparűzési adóalanyisága megszűnt volna. Ennek következményeképp az egyéni vállalkozás szüneteltetés megkezdését követő 30 napon belül záró bevallást („23HIPAK") kellett benyújtani.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2023. július 15-től hatályos rendelkezéseiből adódóan soron kívüli bevallást már nem kell benyújtani szünetelés esetén. Tehát megszűnt az egyéni vállalkozók szüneteltetése miatti soron kívüli záró bevallás beadási kötelezettség, így az a vállalkozó, aki 2023. július 15. után kezdte meg vállalkozásának szüneteltetését (de még 2024.01.01. előtt), záró bevallását következő adóév ötödik hónapjának (2024. május 31.) utolsó napjáig adhatja be szankció mentesen. Tehát ha az egyéni vállalkozó 2023. július 15-ét követő időszakban kezdte meg a szünetelést, de még 2023. évben, úgy az egyéni vállalkozót iparűzési adóbevallás beadási kötelezettség terheli a szüneteltetés kezdő napjáig, ezt a „23HIPAK" iparűzési adóbevallási nyomtatványon 2024.május 31-ig kell majd beadnia.

A Htv. módosulása 2024. január 1-től azt fogalmazza meg, hogy ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése adóéven belül, egybefüggően 181 napnál rövidebb ideig tart, akkor az ne eredményezze az adóalanyiság és ennélfogva az adókötelezettség megszűntét, ne kelljen adott esetben éven belül többször bevallást benyújtani.

Ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének időszaka 2024.01.01-től a naptári évben egybefüggően eléri a 181 naptári napot, akkor az egyéni vállalkozó a szünetelés teljes időszakára nem minősül Htv. szerinti vállalkozónak, így iparűzési adóalanynak.

A törvényi változások következtében 2024. évtől a 181 napnál rövidebb szüneteltetés idejére meg kell fizetni a teljes időszakra jutó helyi iparűzési adót (sávos adózás) is, ám az előző évek gyakorlatához képest záró bevallást nem kell és nem is lehet adni.

Az adózó a szüneteltetett (min. 181 nap) tevékenység folytatását követően tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak fog minősülni, aki az első adóévére (ha az még 2024-ben kezdődik) a Htv. 39/A. § szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítás választását az erről az adóévről szóló az adóévet követő adóév (2025.) ötödik hónap utolsó napjáig benyújtandó adóbevallásában „24HIPAK" jelentheti majd be.

A 2024. január 1-jétől szünetelő egyéni vállalkozóknak, amíg a szünetelés nem éri el a 181 napot a „24HIPAK" záró bevallást a szünetelés jogcíme miatt nem lehet és nem kell benyújtania!

A „24HIPAK" iparűzési adóbevallást csak akkor kell majd beadnia a „tört" időszakra, ha a szüneteltetés időszaka adóéven belül, egybefüggően eléri a 181 napot és akkor is a következő év május 31-ig!

Fontos! A „24HIPAK" bevalláson 2024. január 1-től - a Htv. 35. § (2) bekezdése szerint -, a B) 9. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése pontot akkor kell és lehet bejelölnie, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése adóéven belül, egybefüggően a 180 napot meghaladta.

Ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése az adóéven belül, egybefüggően 181 napnál rövidebb ideig tart, úgy az nem eredményezi az adóalanyiság megszűntét, vagyis nem szükséges éven belül többször is iparűzési adóbevallást benyújtani. Tehát fennmarad az adóalanyiság és adókötelezettség teljes adóévre, ha az adóéven belül pl. kétszer, akár 4-4 hónapnyi (120-120 nap) időszakban szünetel a vállalkozás.

2024. március

 

                                                                                                     ADÓHIVATAL